Онлайн игра копатель 2 гта5 играть на ĞºĞ¾Ğ¼Ğ¿ÑŒÑŽÑ‚ĞµÑ€Ğµ продажа пилонов алматы форсаж 7 играть играть онлайн Russian Racing гонки играть онлайн гта 5 винкс феи играть онлайн автоэлектрик алматы автоэлектрик выезд алматы

Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

Table \'./cemildemirbas_stajerinyeri/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1498213419\', \'Mali Tablolar ve Meslek Hukuku Deneme Testi\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.stajerinyeri.com/index.php?option=com_fireboard&catid=4&func=view&id=409&Itemid=54\', \'54.166.250.213\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: Mali Tablolar ve Meslek Hukuku Deneme Testi
#409
total (Kullanıcı)
Expert Boarder
Gönderiler: 156
graph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Mali Tablolar ve Meslek Hukuku Deneme Testi 8 Yıl, 2 Ay önce Başarı: 0  
MALİ TABLOLAR ANALİZİ VE MESLEK HUKUKU DENEME SINAVI


1. İşletmede elde edilen karın vergi ortaklar ve yedeklere nasıl dağıtılacağını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bilanço b. Nakit akım tablosu c. Fon akım tablosu d. Kar dağıtım tablosu e. Gelir tablosu

2. Bir işletmede Satılan Ticari mallar mamuller ve satılan hizmet maliyetini ayrıntılı gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gelir tablosu b. Bilanço c. Kar dağıtım tablosu d. Satışların maliyeti tablosu e. Fon akım tablosu

3. Aşağıdakilerden hangisi quot;para giriş / çıkısıquot; gerektirmeyen işlemlerden değildir?
a. Gider tahakkuku b. Borçların ertelenmesi c. Maddi duran varlığın peşin satışı d. Gelir tahakkuku e. Gider karşılığı

4. Belirli bir dönem içinde işletmenin sağladığı mali kaynakları ve bunların kullanış yerlerini göstermek yoluyla işletmenin söz konusu dönemdeki yatırım ve finans¬man faaliyetlerini özetleyen ve finansal durumunda meydana gelen değişiklikleri gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a. Öz kaynak değişim tablosu b. Kar dağıtım tablosu c.Satışların maliyeti tablosu
d. Nakit akım tablosu e. Fon akım tablosu

5. Aşağıdakilerden hangisi para giriş ve çıkısı gerektirmeyen işlemlerden biri değildir?
a. Duran varlıkların değerlenmesi b. Karşılık ayrılması c. Amortisman ayrılması
d. Ortaklara kar dağıtımı e. Tahvillerin hisse senedine dönüştürülmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi İsletme sermayesinin kullanım yerlerinden biri değildir?
a. Sermaye artırımı b. Duran varlık yatırımı c. Zararlı faaliyet sonucu varlık kaybı
d. Nakit kar dağıtımı e. Sermaye azaltılması

7. Belirli dönemde işletmenin nakit kaynakları ile bunların kullanım alanlarını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fon akım tablosu b. Nakit akım tablosu c. Öz kaynaklar değişim tablosu
d. Bilanço e. Mizan

8. Aşağıda verilen işlemlerden hangisi fon kaynağı yaratır?
a. Tahvillerin hisse senedine dönüşümü b.Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi
c. Olağanüstü yedeklerin ödenmiş sermayeye dönüştürülmesi d.Maddi duran varlıkların satışı
e.Birikmiş amortismanların yeniden değerlemesi

9. Kayıtlı değeri 120.000 TL birikmiş amortismanı 60.000 TL ve değer artış fonu 30.000 TL olan bir makine 80.000 TLye satılmıştır. İşletme bu satıştan ne kadar fon sağlamış olur?
a. 20.000 TL b. 40.000 TL c. 80.000 TL d.10.000 TL e. 100.000 TL

10. Aşağıdakilerden hangisi nakit giriş ya da çıkısı gerektirmeyen işlemlerden biri değildir?
a. Gelecek dönem giderlerinin ödenmesi b. Yedek ayrılması c. Amortisman ayrılması
d. Zayi olan varlıkların zarar yazılması e.Gelir ve gider tahakkukları

11. Belli bir dönemde işletmenin quot;öz sermayequot; hesaplarında meydana gelen artış veya azalışları gösteren tablo hangisidir?
a. Bilanço b. Özkaynaklar değişim tablosu c. Fon akım tablosu d. Mizan e. Net işletme sermayesi tablosu

12. Fon akım tablosunda aşağıdakilerden hangisi fon kullanımıdır?
a. Duran varlıkların satışı b. Dönem karının ortaklara dağıtımı c. Amortisman ayrılması
d. Bankalardan kredi alınması e.Sermayenin nakden artırılması

13. Fon akım tablosu aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermez?
a. Duran varlık alımları nasıl finanse edilmiştir? b.Başlıca fon kullanımları nelerdir?
c. İşletmenin karı ile kar dağıtımı arasındaki ilişki? d.Dönem karının işletme faaliyetlerinden kaynaklanan kısmı
e. İşletme hesap döneminde ne kadar borç sağlamıştır?

14. Temel mali tabloların düzenlenmesinde uygulanacak kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
a. Muhasebe temel kavramları b. Mali tablo düzenleme ilkeleri c.Denetim standartları
d. Muhasebe standartları e. Tekdüzen muhasebe sistemi

15. Aşağıdakilerden hangisi fon kaynaklarından biri değildir?
a. Yabancı kaynaklarda meydana gelen artış b.İşletme faaliyetlerinden sağlanan kaynak
c. Sermaye artışı d.Dönen varlıklar tutarındaki azalış e. Duran varlıklar tutarındaki artış

16. Aşağıdakilerden hangisi nakit çıkışına neden olur?
a. Senetli alacak tahsili b. Amortisman ayrılması c. Kredilerin ödenmesi
d. Duran varlıkların nakit satışı e. Satışlardan elde edilen nakit

17. Aşağıdaki tanımlardan hangisi quot;Gelir Tablosunuquot; vurgular?
a. İşletmenin belli tarihteki mali durumunu göstermek b. İşletmenin belli dönemdeki faaliyet sonucunu göstermek
c. İşletmenin belli tarihteki faaliyet sonuçlarını göstermek d.Tüm sonuç hesapların yer aldığı Kar/Zarar hesabıdır
e. İşletmenin belli dönemdeki varlık ve kaynaklarını göstermek

18. İşletmenin olağandışı gelirleri hangi mali tablonun hangi kısmında yer alır?
a. Gelir tablosunun Brüt satışlar bölümünde b.Bilançonun / Dönen varlıklar bölümünde
c. Bilançonun / Yabancı kaynaklar bölümünde d.Gelir tablosu / Faaliyet kan bölümünde
e. Gelir Tablosu / Olağan kar bölümünden sonra

19. Aşağıdaki hesaplardan hangisi gelir tablosunda ana faaliyetten kaynaklanan gelirlerin izlendiği hesaptır?
a. Menkul kıymet satış karları b. Yurtdışı satışlar c. İştiraklerden temettü gelirleri
d. Faiz gelirleri e. Kambiyo kan

20. Gelir tablosu hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
a. Varlıkların kaynaklara eşitliği b. Karşılıklar c Gelirin tahakkuku
d. Amortismanlar e. Maliyetlerin dağılımı

21. Aşağıdakilerden hangisi quot;brüt satış karınıquot; elde etmek İçin indirilecek giderler¬den biridir?
a. Komisyon giderleri b. Reeskont faiz giderleri c. Kambiyo zararı d. Satılan ticari malların maliyeti
e. Genel yönetim giderleri

22. Gelir tablosunda quot;diğerquot; başlığı altında gösterilen gelir ve gider unsurlarının ait oldukları grubun toplam tutarının %. Kaçını aşması halinde ayrı bir başlık altın¬da gösterilir?
a. 10 b. 20 c. 30 d. 40 e.50

23. Hesap dönemi sonunda hesapların kalanları aşağıdaki tablolardan hangisini oluşturur?
a. Hesap Cetveli b. Envanter Listesi c. Gelir Tablosu d. Bilanço e. Mizan

24. İşletmelerin mali durumunu quot;varlık ve kaynak dağılımıquot; şeklinde gösteren mali tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mizan b. Nakit akım tablosu c. Bilanço d. Gelir tablosu e. Fon akım tablosu

25. Sermaye ve borçlardaki değişimleri izlemeye yarayan ve alacak kalanı veren hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Pasif hesaplar b. Gelir hesapları c.Aktif hesaplar d. Gider hesaplan e. Sonuç hesapları

26. İşletmenin varlık sermaye ve borçlarında değişime neden olan işlemler aşağı¬dakilerden hangisidir?
a. İnsan ilişkileri b. Aktif işlemler c. Mali işlemler d. Kar / Zarar işlemleri e. Pasif işlemler

27. Bilânçonun hangi bölümü paraya dönüşme hızına göre düzenlenir?
a. Pasif b. Kaynaklar c. Hazır değerler d. Aktif e. Menkul kıymetler

28. Bilânçonun aktif tarafındaki değerlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?
a. Dönen varlıklar yabancı kaynaklar b. En likitten en az likidite doğru c. Duran varlıklar dönen varlıklar
d. Dönen varlıklar öz kaynaklar e. Yabancı kaynaklar öz kaynaklar

29. Bilânçonun aktifinde yer alan varlıklar ile pasifinde yer alan kaynaklar aşağıda¬ki ilişkilerden hangisine göre tabloya yerleştirilmelidir?
Aktif Pasif
a. Miktar Likidite
b. Likidite Miktar
c. Vade Vade
d. Likidite Likidite
e. Likidite Vade
30. Günlük faaliyetlerin sürdürülmesinde ve kısa vadeli borçların Ödenmesinde kullanılan bilânço hesap grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Menkul kıymetler b. Kısa vadeli yabancı kaynaklar c. Özkaynaklar
d. Hazır değerler e. Dönen varlıklar

31. Bir dönemin faaliyetleri sonucu elde edilen dönem karı o yıl aktifte hangi grubu finanse etmiş olur?
a. Maddi duran varlıkları b. Hazır değerleri c. Dönen varlıkları d.Mali duran varlıkları
e. Duran varlıkları


32. Dönem karından hesaplanacak vergi bilânçoda kısa vadeli yabancı kaynakların aşağıdaki hangi alt grubunda gösterilir?
a. Mali Borçlar b. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
c. Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler d. Diğer Borçlar e.Borç ve Gider Karşılıkları

33. Aşağıdaki hesaplardan hangisi sermaye yedeklerinden değildir?
a. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları b. MDV. Değerleme Artışları c. Hisse Senetleri İhraç Primleri
d. Olağanüstü Yedekler e. Hisse Senedi İptal Karları

34. Kısa vadeli amaçlarla satın alınan hisse senetleri tahviller hazine bonoları finansman bonoları yatırım fonu katılma belgelen kar zarar ortaklığı belgeleri gelir ortaklığı senetleri repo işlemleri bilançonun aşağıda belirtilen hangi tarafında ve hangi grubunda izlenir?
a. Aktif Özkaynaklar b. Aktif - Maddi duran varlıklar c. Pasif - Kısa vadeli yabancı kaynak
d. Aktif - Menkul kıymetler e. Aktif - Mali duran varlıklar

35. İşletme tarafından yararlanılan veya yararlanma beklenen aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken korunan ve işletmeye sağladıkları üstünlükler nedeniyle değeri olan üçüncü şahıslara karşı bir talep hakki doğurmayan varlık|ara ne denir?
a. Alınan avanslar b. Maddi duran varlıklar c. Maddi olmayan duran varlıklar
d. Mali duran varlıklar e. Menkul kıymetler

36. İşletmenin dava konusu edilen veya icraya verilen alacakları aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir?
a. Alacak senetleri b. Şüpheli ticari alacaklar c. Ortaklardan alacaklar
d. Diğer alacaklar e. Alıcılar

37. quot;Temel mali tabloların düzenleyen kişilerin kararlarından etkilenmesi önlenmiştir.quot; Aşağıdaki uygulamalardan hangisi mali tabloları düzenleyenin kararına bırakılmamıştır?
a. Stokların değerlemesi b. Karşılık ayrılması c.Tekdüzen hesap planına uyulması
d. Maliyet giderlerinin dağıtımı e. Amortisman ayırma yöntemi

Aşağıdaki iki soru aşağıdaki bilgilere göre yanıtlanacaktır.
Hazır değerler % 25
Menkul kıymetler % 10
Ticari alacaklar % 20
Stoklar % 30
Duran varlıklar % 15
Kısa vadeli yab. kay. % 25
Uzun vadeli yabancı kaynaklar % 35
Özkaynaklar % 40
Aktif ve pasif toplamı 60.000 TL

38. Yukarıdaki bilgilere göre isletmenin dönen varlık toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 9.000 TL b. 51.000 TL c. 50.000 TL d. 15.000 TL e. 6.000 TL

39. Yukarıdaki bilgilere göre isletmenin kısa vadeli yabancı kaynakları aşağıda¬kilerden hangisidir?
a. 9.000 TL b. 51.000 TL c. 24.000 TL d. 15.000 TL e. 12.000 TL

40. İşletme varlık ve kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını ölçmek İçin hangi oranlardan yararlanılır?
a. Asit - test oranları b. Mali yapı oranları c. Faaliyet oranları d. Karlılık oranlan e. Likidite oranları

41. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneğinin ölçülmesi ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan oran aşağıda¬kilerden hangisidir?
a. Karışık oranlar b. Faaliyet oranları c. Cari oran d. Likidite oranlan e. Asit - test oranı

42. Aşağıdaki oranlardan hangisi işletmenin finansmanında quot;yabancı kaynaklardan yararlanma derecesiniquot; ölçmeye yarar?
a. Faaliyet oranları b. Varlıkların verimliliği oranlan c. Mali oranlar d. Likidite oranlan e. Karlılık oranları


43. Kısa vadeli borçların ödeme gücünün belirlenmesinde kullanılan oranlardan hangisi diğerlerine göre daha kesindir?
a. Nakit oranı b. Öz kaynak oranı c. Yabancı kaynak oranı d. Likidite oranı e. Cari oran

44. Aşağıdakilerden hangisi mali tablolar analiz edilirken quot;oran analizi uygulandığında dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?
a. Oranlar değerlendirilirken sektörün genel gidişi de dikkate alınmalıdır
b. Oranlar üzerindeki mevsimlik ve konjonktür hareketlerinin etkileri yorumda dikkate alınmamalıdır.
c. Oranlardaki değişimler ek bilgilerle desteklenerek yorumlanmalıdır.
d. Anlamsız oran kullanmaktan kaçınılmalıdır
e.Oranlar doğru ve amaçlara uygun biçimde yorumlanmalıdır.

45. Aşağıdakilerden hangisi quot;Net-Çalışma Sermayesiniquot; gösterir?
a. Dönem varlıklar- Duran varlıklar b. Dönem varlıklar = Kısa vadeli yabancı kaynaklar
c. Dönem varlıklar- Öz kaynaklar d. Dönen Varlıklar gt; Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
e. Dönen Varlıklar lt; Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

46. Aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisi ile kalemler arasındaki matematiksel İlişki kurulabilir?
a. Trend analizi b. Dikey analiz c. Oran analizi d. Karşılaştırmalı tablolar analizi e.Yatay analiz

47.
Net duran varlıklar = 1 olursa bu sonuç nasıl yorumlanır?
Özkaynaklar
a. İşletmenin kesinlikle özkaynaklarım artırması gerekiyor b.İşletme duran varaklarını özkaynaklarla karşılıyor
c. Duran varlıkların bir kısmı yabancı kaynaklarla finanse edilmiştir d.İşletme duran varlıkları özkaynaklarla finanse edilememektedir
e. Duran varlıkların bir kısmı özkaynaklarla karşılanmıştır

Aşağıdaki 2 Soru Verilen Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır.
Dönem başı ticari alacaklar 400 TL
Dönem sonu ticari alacaklar 600 TL
Satışlar (kredili) 3.500 TL
Satış iskontoları 1.250 TL
Dönem başı stoklar 2.000 TL
Dönem sonu stoklar 1.000 TL
Satışların maliyeti 2.000 TL

48. Yukarıdaki bilgilere göre dönem içinde alacaklar kaç günde bir tahsil edilmektedir?
a. 70 gün b. 90 gün c. 60 gün d. 80 gün e. 50 gün

49. Yukarıdaki bilgilere göre stok devir hızı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 2.33 b. 1.33 c. 3.33 d. 4.33 e. 5.33

50. Bir işletmenin birinci yılsonunda 80.000 TL. net işletme sermayesi noksanı ikinci yılda 60.000 TL. net işletme sermaye noksanı vardır. Net işletme sermayesindeki değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
a. Net çalışma sermayesi 20.000 TLdir
b. Net işletme sermayesi noksanında azalış 20.000 TL
c. Net işletme sermayesinde azalış 40.000 TL
d. Net çalışma sermayesinde artış 20.000 TL
e. Net çalışma sermayesinde azalış 10.000 TL

51. Aşağıdakilerden hangisi Kısa vadeli yabancı kaynakların duran varlıkların finansmanında kullanıldığını gösterir?
a. İşletmenin dönem zararlarının olması
b. Net çalışma sermayesi yetersizliği
c. Kısa ve uzun vadeli yabana kaynakların özkaynaklar toplamından fazla olması
d. Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamından büyük olması
e. Duran varlıklar tutarının dönen varlıklar tutarından yüksek olması

52. Kar yed.- Birik. Zarar Bu formül aşağıdaki hangi oranı verir?
Öz kaynaklar
a. Cari oran b. özkaynak oranı c. Yabancı kaynak oranı d. Oto finansman oranı e. K.V.Y.K. Oranı

53. Duran varlıklar / Devamlı Sermaye oranı kaç olursa yeterli kabul edilir?
a. 05 b. 2 c. 3 d. 5 e. 1
54. Aktif devir hızını bulmak İçin quot;net satışlarınquot; aşağıdaki hesap gruplarından hangisiyle oranlanması gerekir?
a. Aktif toplamı b. Dönen varlıklar c. Duran varlıklar d.Uzun vadeli yabancı kaynaklar
e. Kısa vadeli yabancı kaynaklar

Aşağıdaki 2 .Soru verilen Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır
Bir işletmeden alınan bazı bilgiler aşağıdaki gibidir
Hazır değerler 5.400TL
Ticari alacaklar 5.100TL
Uzun vadeli yabancı kaynaklar 6.500 TL
Cari oran 22
Kısa vadeli yabancı kaynaklar 7.000 TL

55. Yukarıdaki bilgilere göre işletme stoklarının tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 4.900 TL b. 9.900 TL c. 5.900 TL d. 10.400 TL e.5.400 TL

56. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin nakit oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 7 b.077 c. 1 d. 177 e. 088

57. Net işletme sermayesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Dönen varlıklardaki artışlar net işletme sermayesini azaltır
b. Dönen varlıklardaki azalışlar net işletme sermayesini azaltır
c. Dönen varlıklardaki artışlar net işletme sermayesini artırır
d. Kısa vadeli borçlardaki artışlar net işletme sermayesini azaltır
e. Kısa vadeli borçlardaki azalışlar net işletme sermayesini artırır

58. Eğilim yüzdeleri ile analiz tekniği aşağıdaki hallerden hangisi için kullanılır?
a.İşletmenin uzun sürede mali açıdan gelişme yönlerini görebilmek için
b.İşletmenin göstermiş olduğu eğilimlerle ekonomideki genel eğilimleri karşı¬laştırmak için
c.Mali tablolarda yer alan kalemlerin toplam içindeki yüzdelerini hesaplamak için
d.Bilanço ve gelir tablosu kalemleri arasında aritmetiksel bir ilişki kurmak için
e.İşletmenin kısa süreli mali durum ve faaliyet sonuçlarının analizini yapmak için

59. Bilânçoda grup aktif veya pasif toplamlar ile gelir tablosunda Net satışların 100 kabul edilmesi hangi analiz tekniğinin gereğidir?
a. Karşılaştırmalı tablolar analizi b.Eğilim yüzdeleri yöntemiyle analiz (Trend analizi)
c.Yüzde yöntemiyle analiz (Dikey analiz) d.Yatay analiz e.Oran yöntemiyle analiz

60. Gelir tablosu kalemi x 100
Net satışlar
Yukarıdaki formülden hangi tablonun hangi yöntemine analize tabi tutulduğu anlaşılır?
a. Gelir tablosu yatay analiz b.Bilanço grup toplamı dikey analiz
c.Gelir tablosu yüzde yöntemiyle analiz d.Satışların maliyeti tablosu trend analizi

61. Aşağıdaki oranlardan hangisi işletme aktiflerinin verimliliğini ölçmeye yarayan orandır?
a.Net satışlar / Ortalama toplam aktif b.Dönem net karı / Ortalama toplam aktif
c..Özkaynaklar / Dönem net karı d.Net satışlar / Dönem net kar d.Varlıklar toplamı / Net satışlar

62. Bir işletmede asit test oranının 1 den küçük olması halinde borçların geri öden¬mesinde aşağıdaki oranlardan hangisi hesaplanır?
a. Devamlı sermaye bağımlılık oranı b. Nakit oranı c. Stok bağımlılık oranı
d. Net çatışma sermayesi oranı e. Varlıkların devir hızı oranı

63. Bir işletmede cari oran 040 ise bunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşletmenin net çalışma sermayesi yeterli değildir.
b. İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü yerindedir.
c. Kısa vadeli yabancı kaynaklarının tamamı dönen varlıkların finansmanında kullanılmıştır.
d. İşletmede net çalışma sermayesi iyi durumdadır.
e. İşletme dönen varlıklarının bir kısmı uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmiştir.

64. Nakit akım tablosu düzenleyebilmek için aşağıdakilerden hangisi/hangileri gerekir?
a. Karşılaştırmalı gelir tablosu son dönem genel mizanı
b. Karşılaştırmalı gelir tablosu ve son dönem bilançosu
c. Son kasa ve banka durumu ve karşılaştırmalı bilançolar
d. Fon akım tablosu ve net çalışma sermayesi
e.İki yılın karşılaştırmalı bilançoları son yılın gelir tablosu ve ek bilgiler

65. Bir işletmenin birbirini izleyen dönemlerine ait bilânçoları ile gelir tabloları kalemlerindeki değişim hangi analiz tekniği ile incelenir?
a. Eğilim yüzdeleri yöntemiyle b.Karşılaştırmalı tablolar analizi c. Trend analiz
d. Rasyo analizi e.Yüzde yöntemi

Aşağıdaki 2 soru Verilen Bilgilere Göre Yanıtlanacaktır
Bilânço kalemleri 2004 Yılı
Kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.500.000
Uzun vadeli yabancı kaynaklar 4.500.000
Özkaynaklar 3.000.000
Pasif toplam 10.000.000

66. Yukarıdaki verilere göre uzun vadeli yabancı kaynakların pasif toplama göre dikey yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. % 25 b. % 30 c. % 45 d. % 55 e. % 65

67. Yukarıdaki verilere göre uzun vadeli yabancı kaynakların toplam yabancı kay¬naklara göre dikey yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. % 35 b. % 42 c. % 45 d. % 55 e. % 64

68. Yüzde yöntemiyle analiz (dikey analiz) açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Dikey analiz grup toplamı veya genel toplam 100 kabul edilerek yapılabilir.
b. Bu yöntemle bir yıla ilişkin mali tabloların analizi mümkündür.
c. Bilanço ve gelir tablosu kalemleri analize tabi tutulabilir.
d.Gelir tablosunun analizinde net satışlar 100 kabul edilir.
e.Gelir tablosu analizinde quot;net satışlarquot; yerine faaliyet karı da temel alınabilir.

2000 2001 2002 2003 2004
Net Satışlar 100 125 135 90 114
Stoklar 100 110 125 130 120
69. Yukarıdaki bilgilere göre işletmede hangi dönemde stoklama yükselmiş net satışlar düşmüştür?
a. 2000 b. 2001 c. 2002 d. 2003 e. 2004

70. Kalemin İzleyen yıldaki tutarı x 100 / Kalemin baz yıl tutarı formülü hangi analiz tekniğinde kullanılır?
a. Rasyo analizi b. Yatay analiz c. Dikey analiz d. Oran analizi e. Trend analizi

Aşağıdaki 2 Soru Bilanço Verilerine Göre Yanıtlanacaktır.
AKTİF PASİF
Dönen varlıklar 4.500 Kısa Vad Yab. Kay. 2.000
Hazır değerler 1.500 Uzun Vad. Yab. Kay. 3.000
Stoklar ? Özkaynaklar 2.200
Duran varlıklar 2.700
Toplam aktif 7.200


Satılan malın maliyeti 18.000
Stok devir hızı 6

71. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin quot;Asit-test oranıquot; aşağıdakilerden hangisidir?
a. 0.50 b. 0.60 c. 0.70 d. 0.75 e. 1.5

72. İşletme kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödeyebilmek için stoklarının ne kadarını satmalıdır (Stok bağımlılık oranı)?
a. % 16.6 b. % 25 c. % 35 d. % 45 e. % 50

73. Mali rantabilite oranı aşağıdakilerden hangisiyle elde edilir?
a. Net Satışlar - özkaynaklar b. Dönen Varlıklar / Net Satışlar c.Özkaynaklar / Net Kar
d. Net Satışlar / Özkaynaklar e. Net Kar / Özkaynaklar


74. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına girebilmek için aday meslek mensubunun staj değerlendirme notu en az kaç olmalıdır?
a. a) 50 Puan b) 60 Puan c) 70 Puan d) 80 Puan e) 90 Puan

75. Aşağıdakilerden hangisi staja ara verme sebebi olarak kabul edilmez?
a. Askerlik
b. Doğum
c. Eğitim amacıyla yurt dışına gitme
d. Ağır raporlu hastalık
e. Evlenme

76. Staja askerlik nedeniyle ara veren adaylar askerlik sonrası ne kadarlık bir süre sonrası staja yeniden başlamak zorundadırlar?
a. a) 1 Ay b) 2 Ay c) 3 Ay d) 6 Ay e) 1 Yıl

77. Aşağıda sayılan halleden hangisi staj süresi olarak kabul edilmez?
a. Yabancı dil kurslarında geçen belirli bir süre b. Bilgisayar kurslarında geçen belirli bir süre
c. Ehliyet kurslarında geçen belirli bir süre d. Yüksek Lisans eğitiminde geçen belirli bir süre
e. Doktora eğitiminde geçen belirli bir süre


78. Aday Meslek Mensubunun staj değerlendirme formundaki notu 60ın altında olursa ne tür bir prosedür uygulanır?
a. Stajyerin stajı iptal edilir.
b. Stajyerin stajı 3 ay uzatılır.
c. Stajyerin stajı 6 ay uzatılır.
d. Stajyerin stajı 9 ay uzatılır.
e. Stajyerin stajı 1 yıl uzatılır.

79. Aşağıdakilerden hangisi yeminli mali müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavıyla ilgili temel esaslardan biri değildir?
a. Sınav yazılı olarak yapılır.
b. Sınavların yapılmasında gizlilik esastır.
c. Sınavlar ilgili Birlik tarafından belirlenir.
d. Adaylarının sınava tabi tutulmaları zorunludur.
e. Sınav sonuçlarına itiraz hakkı yoktur.

80. Meslek mensupları hizmet verdikleri müşterilerini kayıtlı oldukları odalara ne kadarlık bir süre içersinde bildirmek zorundadırlar?
a. a) 1 Ay b) 2 Ay c) 3 Ay d) 6 Ay e) 1 Yıl

81. Meslek mensubu ve hizmet vereceği kuruluş arasında aşağıdaki konulardan hangisi için sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır?
a. Defter tutmak
b. Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetleri
c. Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemleri
d. Süreklilik arz etmeyen müşavirlik hizmetleri
e. İnceleme ve denetim yapmak ve rapor düzenlemek

82. Meslek mensupları işin bitiminden itibaren ne kadar süre içersinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeleri ilgilinin bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim etmek zorundadırlar?
a. a) 1 Ay b) 2 Ay c) 3 Ay d) 6 Ay e) 1 Yıl

83. Meslek mensupları işin bitiminden 1 ay içersinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeleri ne yaparlar?
a. 1 yıl saklamak zorundadırlar
b. Bağlı bulundukları odaya teslim ederler
c. 3 yıl saklamak zorundadırlar
d. İlgilinin bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim ederler
e. 5 yıl saklamak zorundadırlar

84. Aşağıdaki hallerden hangisi meslek mensuplarının çalışanlar listesinden silinmesini gerektiren nedenlerden biri değildir?
a. Meslek mensubunun kendi isteği ile kaydın silinmesi
b. Meslek mensubunun çalışma bürosunu kapatmış olması
c. Meslek mensubunun çalışma bürosunu oda bölgesi dışına taşımış olması
d. Meslek mensubunun meslekten çıkarılmayı gerektiren ceza alması
e. Aşırı içki ve kumar alışkanlığı olmak

85. Aşağıdaki hallerden hangisi meslek onuru ile bağdaşmayan işlerden biri değildir?
a. Yanında çalışanlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak
b. Aşırı içki ve kumar alışkanlığı olmak
c. Kanunen yasak eylemlerde bulunmak
d. Müşterilerine bilgi vermemek
e. Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar.
86. Aşağıdaki hallerden hangisi meslek onuru ile bağdaşan işlerden biridir?
a. Yanında çalışanlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak
b. Aşırı içki ve kumar alışkanlığı olmak
c. Kanunen yasak eylemlerde bulunmak
d. Müşterilerine bilgi vermemek
e. Bilirkişilik yapmak

87. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde uyarma cezası verilmez?
a. müşterilerin işlerine karşı kayıtsız kalınması
b. meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunulması
c. meslek mensuplarının mesleğin onurunu zedeleyici işler yapması
d. diğer meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikâyette bulunulması
e. Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanların kullanılması88. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde uyarma cezası verilmez?
a. müşterilerin işlerine karşı kayıtsız kalınması
b. Sosyal sorumluluk ilkelerine uyulmaması
c. Adres değişikliklerinin bildirilmemesi
d. Yeminli mali müşavirlerce defter tutulması
e. Meslek mensuplarının mesleğin onurunu zedeleyici işler yapması

89. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde uyarma cezası verilmez?
a. meslek mensuplarının mesleğin onurunu zedeleyici işler yapması
b. diğer meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikâyette bulunulması
c. Sosyal sorumluluk ilkelerine uyulmaması
d. Meslek mensuplarınca reklâm yasağına uyulmaması
e. Oda aidat borçların iki kez yazı ile istenmesine rağmen ödenmemesi

90. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde kınama cezası uygulanamaz?
a. Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması
b. Başka bir meslek mensubunun müşterilerine aynı konuda iş önerilmesi
c. Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunulması
d. Çalışanlar listesine kaydolmadan mesleki faaliyette bulunma
e. Yeminli mali müşavirlerce kendi defterleri hariç defter tutulması

91. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır?
a. Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanların kullanılması
b. Meslek mensuplarınca hizmet sözleşmesi yapılmadan iş kabul edilmesi
c. Ticari faaliyet yasağına uyulmaması
d. Çalışanlar listesine kaydolmadan mesleki faaliyette bulunma
e. Yeminli mali müşavirlerce kendi defterleri hariç defter tutulması

92. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde meslekten çıkarma cezası uygulanamaz?
a. Yanıltıcı belge düzenlediği saptanan is sahiplerinin işlerini görmek
b. Mesleki suçlardan dolayı ağır hapis cezası almış olmak
c. Mahkeme kararıyla Kasten vergi ziyanına sebebiyet verilmesi
d. Meslek ruhsatnamelerinin başkalarına kiraya verilmesi
e. Başka meslek mensuplarının adlarını kullanarak beyanname düzenlenmesi

93. Meslekten çıkarılanlar yeminli sıfatı kaldırılanlar ve geçici olarak mesleki faaliyetten ya da geçici olarak meslekten alıkonulanlar bu işlemlerin gereğini yerine getirmezlerse odalar ve birlik tarafından ne tür bir işlem yapılır?
a. Cumhuriyet savcılığına başvurulur
b. Maliye bakanlığına başvurulur
c. Yargıtaya başvurulur
d. İç işleri bakanlığına başvurulur

94. Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik sınavına ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik sınavı birlik tarafından yapılır. b) Sınav yazılı olarak yapılır.
c) Sınav Komisyonu 7 üyeden oluşur.
d) Sınav komisyon üyeleri; hukuk iktisat maliye muhasebe işletme bankacılık idarî bilimler dallarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları gerekir
e) Sınav komisyon üyelerinin ilgili konularda beş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır.

95. Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavına ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a)Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavı odalar tarafından yapılır.
b) Sınav yazılı ve sözlü olarak yapılır.
c)Sınav Komisyonu 9 üyeden oluşur.
d)Sınav komisyon üyeleri; hukuk iktisat maliye muhasebe işletme bankacılık idarî bilimler dallarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları gerekir.
e)Sınav komisyon üyelerinin ilgili konularda beş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır.
96. Yeminli Malî Müşavirlik Mesleğine kabul edilenler görevlerine fiilen başlamadan önce hangi kurumda yemin ederler?
a. Asliye Ticaret Mahkemesi
b. Maliye Bakanlığı
c. Yeminli Mali Müşavirler Odası
d. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
e. Yargıtay

97. Yeminli Malî Müşavirlik Mesleğine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yeminli Malî Müşavirler tarafından tasdik edilmiş mali tablolar kamu idaresinin yetkili memurlarınca incelenmiş bir belge olarak kabul edilir.
b) Tasdiki yapılmış belgeler ve işletmeler üzerinde tekrar kamu makamlarınca inceleme yapılamaz
c) Yeminli Malî Müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.
d) Yeminli Malî Müşavirler zıyaa uğratılan vergilerden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilin sorumlu olurlar.
e) Yeminli Malî Müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.

98. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının organlarından biri olan genel kurulunun görevlerinden biri değildir?
a) Odanın bütçe teklifini hazırlamak
b) Odaların amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirleri almak.
c) Oda Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Birlik temsilcilerini seçmek.
d) Yönetim Kurulunu ibra etmek
e) Gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek.

99. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler odalarının organlarından biri olan genel kurulunun görevlerinden biri değildir?
a) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek.
b) Yönetim Kurulunu ibra etmek
c) Oda adına taşınır ve taşınmaz satın almak
d) Odanın yıllık aidatlarını tespit etmek
e) Oda Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek

100. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Kurulu yılda ne zamanlar toplanır?
a) Genel Kurul Mayıs ayının içinde toplanır.
b) Genel Kurul Temmuz ayının içinde toplanır.
c) Genel Kurul Ağustos ayının içinde toplanır.
d) Genel Kurul Eylül ayının içinde toplanır.
e) Genel Kurul Kasım san ayının içinde toplanır.

101. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Yönetim Kurulu kaç üyeden kurulmaktadır?
a) Beş asıl ve Beş yedek üye
b) Altı asıl ve Altı yedek üye
c) Yedi asıl ve Yedi yedek üye
d) Sekiz asıl ve Sekiz yedek üye
e) Dokuz asıl ve Dokuz yedek üye


102. YMM ve SMMM lerin sınav gün ve yerleri en az kaç gün önce resmi gazetede yayınlanır?
a. 1 ay b. 2 ay c. 3 ay d. 5 ay

103. Meslek mensupları mesleki yasaklar açısından aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
a. TTK göre esnaflık ve tacirlik yapamaz b. Müşteri potansiyelini arttıracak ilan yapamaz
c. Asgari ücret tarifesinin altında çalışamaz d. Mesleğin gerektirdiği eleman ilanı yapamaz

104. Serbest muhasebeci mali müşavirler aşağıdaki işlerden hangisini yapamazlar?
a. Defter tutma b. Bilirkişilik c. Kadrolu öğretim görevliliği d. Muhasebe sistemleri kurmak

105. Serbest muhasebeci mali müşavirler aşağıdakilerden hangisi için sözleşme yapmak zorunda değildir?
a. Sürekli görülen müşavirlik hizmeti b. Sürekli olmayan müşavirlik işleri
c. Defter tutmak d. İnceleme tahlil ve denetim yapmak

106. 3568 sayılı yasaya göre quot;meslek stajıquot; konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Staja bir defada 15 günden fazla ara verilemez b. Ticaret lisesi ve Maliye Meslek lisesi mezunları 6 yıl staj yapar
c. 4 yıl süreli yüksek öğretim mezunları 2 yıl staj yapar d. 2 yıl süreli ön lisans mezunları 3 yıl staj yapar

107. Aşağıdakilerden hangisi YMM olmanın özel koşullarından biri değildir ?
a. En az 10 yıl SMMM yapmış olmak b. En az 5 yıl SMMM yapmış olmak
c. Yeminli Mali Müşavirlik sınavını vermiş olmak d. Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatını almış olmak


108. 3568 sayılı yasaya göre aşağıdakilerden hangisi stajın hedeflerinden biri değildir?
a. Mesleğin gerektirdiği ahlaki nitelikler ve meslek bilicini yerleştirmek
b. SM SMMM ve YMMquot;lerin işlerini geliştirmek
c. Yabancı dil ve bilgisayar eğitimine imkan sağlamak
d. Meslekte standartlaşmayı temin etmek

109. Aşağıdakilerden hangisi Fon Akım Tablosunda fon kaynağı yaratmaz?
a-Alacakların tahsili b-Bankalardan kısa vadeli kredi alınması c-Bankalardan kısa vadeli kredi alınması
d-Sermaye artırımı e-Maddi duran varlık alışı

110. Bir işletmenin kısa vadeli yabancı kaynakları toplamı dönen varlık toplamından fazla ise aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-İşletmede net çalışma sermayesi noksanı veya açığı vardır. b-İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü kötüdür.
c-İşletmenin günlük faaliyetlerini sürdürmesi aksayacaktır.
d-İşletmenin üretimi satışları ve faaliyet giderlerini karşılaması aksayacaktır. e-İşletme sermaye azaltışına girmiştir.

111. Net çalışma sermayesinde değişim tablosunda fon kullanımları toplamı fon kaynakları toplamından büyükse aşağıdaki durumlardan hangisi doğrudur?
a-Net çalışma sermayesi noksanına geçildiğini gösterir. b-İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünün olmadığını gösterir.
c-Net çalışma sermayesinde artış şeklinde bir değişme olur. d-İşletmenin faaliyetleri sonucu fon kaynağı yaratamadığını gösterir.
e-Yıl içinde yaratılan fonların yetmemesi nedeniyle bir önceki yılın net çalışma sermayesinden harcama yapıldığını gösterir.

112. İşletmenin nakit şeklinde fon yaratma gücünü ve fon gereksinimini belirlemek için hazırlanması gereken tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a-Net çalışma sermayesinde değişim tablosu b-Fon akım tablosu c-Net çalışma sermayesi analiz tablosu
d-nakit bütçesi e-Nakit akım tablosu

113. Nakit kaynaklarının toplamı nakit kullanımlarının toplamından fazla ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Yıl içinde yaratılan nakit kaynaklarının tamamı kullanılmamıştır.
b-Nakit akışı var demektir.
c-Geçen yıldan gelen nakit ve mevduattan da harcanmış demektir.
d- Açıklık söz konusu değilse işletmenin lehinedir.
e-Yıl içinde yaratılan fonların tamamı kullanılmamıştır.

114. Aşağıdaki verilere göre peşin alışlar ve ticari borçlar nedeniyle işletmenin nakit çıkışı büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?
Dönem başı senetli ve senetsiz ticari borçlar 100.000.000
Dönem sonu senetli ve senetsiz ticari borçlar 120.000.000
Dönem içi net alışlar 150.000.000
a-20.000 b-130.000.000 c-170.000.000 d-150.000.000e-250.000.000

115. Fon akım tablosunda en iyi fon kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Maddi duran varlık satışı b-Sermaye artışı c-İşletmenin faaliyetleri sonucu yarattığı kar
d-Kısa vadeli banka kredilerindeki artış e-Ticari alacaklardaki azalış

116. Nakit akım tablosu için aşağıdakilerden hangisi nakit kaynağı değildir?
a-Peşin satışlar b-Maddi duran varlıkların peşin satışı c-Nakit olarak sermaye artırımı
d-Nakit olarak kar dağılımı e-Alacakların tahsili

117. İşletme kullanmakta olduğu 100.000.000 maliyet 80.000.000 lira birikmiş amortismanı olan bir binayı 55.000.000.000 liraya 3 ay vadeli olarak satmıştır. Buna göre satılan bu binalar fon akım tablosunda ne kadarlık bir kaynak ya da kullanıma neden olmuştur?
a-20.000.000.000 fon kaynağı b-100.000.000.000 fon kaynağı c-55.000.000.000 fon kaynağı
d-35.000.000.000 fon kaynağı e-80.000.000.000 fon kaynağı

118. Birinci yıl işletmenin 150.000 lira net çalışma sermayesi varken ikinci yılda 50.000 lira net çalışma sermayesi noksanı varsa net çalışma sermayesinde değişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Net çalışma sermayesinde 200.000 lira tutarında bir azalış olmuştur.
b-Net çalışma sermayesinde 100.000 lira tutarında bir azalış olmuştur.
c-Net çalışma sermayesinde 50.000 lira tutarında bir azalış olmuştur.
d-Net çalışma sermayesinde 100.000 lira tutarında bir artış olmuştur.
e-Net çalışma sermayesinde 150.000 lira tutarında bir azalış olmuştur.


CEVAP ANAHTARI1. d
2. d
3. c
4. e
5. d
6. a
7. b
8. d
9. c
10. a
11. b
12. b
13. d
14. b
15. e
16. c
17. b
18. e
19. b
20. a
21. d
22. b
23. d
24. c
25. a
26. c
27. d
28. b
29. e
30. e
31. c
32. e
33. d
34. d
35. c
36. b
37. c
38. b
39. d
40. c
41. d
42. c
43. a
44. b
45. d
46. c
47. b
48. d
49. b
50. b
51. b
52. d
53. e
54. a
55. a
56. b
57. a
58. b
59. c
60. c
61. a
62. c
63. a
64. e
65. b
66. c
67. e
68. e
69. d
70. e
71. d
72. a
73. e
74. b
75. e
76. c
77. c
78. a
79. e
80. d
81. d
82. a
83. d
84. d
85. e
86. e
87. e
88. d
89. d
90. c
91. c
92. a
93. a
94. e
95. d
96. a
97. b
98. a
99. c
100. d
101. e
102. a
103. d
104. c
105. b
106. d
107. b
108. b
109. e
110. e
111. e
112. e
113. c
114. b
115. c
116. d
117. c
118. a
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın